Rekrutacja

1. Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy na praktyki odbywa się na poszczególnych wydziałach, przeprowadzana jest przez Koordynatorów Wydziałowych ds. programu Erasmus+.

2. Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków.

3. Aby wyjechać na praktyki absolwenckie, student musi zostać zrekrutowany na ostatnim semestrze studiów! 

4. Dokumenty rekrutacyjne na wyjazd na praktykę (patrz Formalności przed mobilnością) należy złożyć w biurze programu Erasmus+ oraz na Wydziale (o ile jest taki wymóg).

5. Miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z listy dostępnej na stronie erasmus.pw.edu.pl (patrz Lista pracodawców).

6. W celu otrzymania środków w chwili rozpoczęcia praktyki sugerujemy, aby podpisanie umowy nastąpiło najpóźniej na 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem.