Projekty centralne

Projekty centralne są to akcje wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) w Brukseli.

      

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

 1.   Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego.

Wspieranie dużych projektów związanych z wolontariatem –  wymagających zaangażowania co najmniej 30 wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego – w ramach wydarzeń europejskich lub światowych na rzecz młodzieży, kultury i sportu (np. światowy szczyt młodzieży, Europejskie Stolice Kultury, Europejskie Stolice Młodzieży, mistrzostwa Europy w sporcie itp.).

 2.   Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.

Wspólne studia magisterskie to zintegrowany program studiów wyższych odpowiadający 60, 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS, prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów i, w stosownych przypadkach, przez innych partnerów związanych lub niezwiązanych z kształceniem, którzy posiadają określoną wiedzę i interesują się obszarami badań/dziedzinami zawodowymi objętymi wspólnym programem. Ich specyfika polega na wysokim stopniu połączenia/integracji oraz na wysokiej jakości oferowanych treści i metod akademickich.

Projekty Erasmus Mundus Join Master Degree na PW

EMARO+

M.E.S.C.+ 

EuroAquae+

     

AKCJA 2. WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I DOBRYCH PRAKTYK

 1.   Budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 Główne cele to:

- wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w uprawnionych krajach partnerskich,

- wspieranie uprawnionych krajów partnerskich w podejmowaniu wyzwań stojących przed ich instytucjami i systemami szkolnictwa wyższego, obejmujących kwestie jakości, adekwatności, równości dostępu, planowania, prowadzenia kształcenia oraz zarządzania,

- wspieranie współpracy między Unią Europejską a uprawnionymi krajami partnerskimi (i pomiędzy tymi krajami partnerskimi),

- promowanie dobrowolnej zbieżności z rozwiązaniami Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego,

- promowanie kontaktów międzyludzkich, międzykulturowej świadomości i porozumienia.

Projekty CBHE na PW

CRENG

 2.   Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży.

 Główne cele projektu to:

- wspieranie współpracy i wymian w dziedzinie młodzieży między krajami programu i krajami partnerskimi z różnych regionów świata (w ramach tej akcji region definiuje się jako grupę państw należących do określonego makro-obszaru geograficznego),

- poprawę jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i wolontariatu w krajach partnerskich oraz zwiększenie ich synergii i komplementarności z innymi systemami kształcenia, rynkiem pracy i społeczeństwem,

- wspieranie opracowywania, testowania oraz inicjowania systemów i programów mobilności edukacyjnej w zakresie pozaformalnego uczenia się na poziomie regionalnym (tj. w obrębie regionów świata i między tymi regionami),

- propagowanie transnarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami programu i krajami partnerskimi, w szczególności ukierunkowanej na osoby młode o mniejszych szansach, aby podnieść poziom kompetencji uczestników i wspierać ich aktywny udział w życiu społecznym.

 3.   Sojusze na rzecz wiedzy Knowledge Alliances

Celem projektu jest:

zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy oraz wspieranie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i szerszym środowisku społeczno-ekonomicznym. Są one ukierunkowane na osiągnięcie przynajmniej jednego z poniższych celów:

- opracowanie nowych, innowacyjnych i wielodyscyplinarnych podejść do nauczania i uczenia się,

- pobudzanie przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych wśród kadry zajmującej się nauczaniem w instytucjach szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwach,

- ułatwianie wymiany, przepływu i współtworzenia wiedzy.

Projekty Knowledge Alliances na PW

Universities of the Future

GIENAHS

 4.   Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy oraz wspieranie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i szerszym środowisku społeczno-ekonomicznym. Są one ukierunkowane na osiągnięcie przynajmniej jednego z poniższych celów:

- opracowanie nowych, innowacyjnych i wielodyscyplinarnych podejść do nauczania i uczenia się,

- pobudzanie przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych wśród kadry zajmującej się nauczaniem w instytucjach szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwach,

- ułatwianie wymiany, przepływu i współtworzenia wiedzy.

   

AKCJA 3. WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK

Akcja trzecia zapewnia wsparcie finansowe dla wielu różnych działań w celu tworzenia i rozwijania innowacyjnej polityki, dialogu i wdrażania oraz dzielenia się wiedzą w obszarze edukacji szkoleń i młodzieży.

Kluczowymi działaniami są:

- wsparcie w reformowaniu polityk (Support for policy reforms), wspieranie osiągania celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018,

- wspieranie działań związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badań, analiz, monitoringu wdrażania reform, narzędzi strategicznych (jak EQF, ECTS,ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass),

- promowanie współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi wsparciem reform.

Większość działań w tej akcji jest zarządzana bezpośrednio przez EACEA i jest ogłaszana poza ogólnym zaproszeniem do składania wniosków.

Trzy główne instrumenty realizowane w akcji 3 są zarządzane poprzez specjalne zaproszenia do składania wniosków publikowane na tej stronie.

   

JEAN MONNET

Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE.

Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dziedzina ta obejmuje również kwestie: aktywnego obywatelstwa, roli UE w zglobalizowanym świecie, zwiększania wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wsparcia dla dialogu między ludźmi i kulturami.

Główne obszary tematyczne Jean Monnet dotyczą wymiaru UE m.in. w ramach studiów regionalnych (porównawczych – europejskich), strategii komunikacji i informacji, ekonomii, historii, dialogu międzykulturowego, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, prawa, polityki i administracji, studiów interdyscyplinarnych. Inne obszary tematyczne (takie jak socjologia, filozofia, religia, geografia, literatura, sztuka, nauki ścisłe, itd.) mogą również stanowić jeden z obszarów tematycznych Jean Monnet, jeżeli obejmują elementy nauczania, badań lub refleksji na temat UE oraz przyczyniają się do dodania europejskiego wymiaru do programów nauczania

    

ERASMUS+ SPORT

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:

- eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji,

- promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców,

- promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

W ujęciu bardziej szczegółowym projekty te powinny przyczyniać się do:

- podniesienia stanu wiedzy oraz świadomości w zakresie sportu i aktywności fizycznej w krajach programu,

- podniesienia świadomości w zakresie roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej,

- zacieśnienia współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej,

- zwiększenia udziału organizacji sportowych i innych właściwych organizacji z różnych krajów programu w działalności ulepszonych sieci,

- wzmocnienia wymiany dobrych praktyk.

Źródłowe informacje i szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów oraz informacje na temat wysokości dofinansowania, instytucji uprawnionych do składania wniosków znajdują się na stronie: Erasmus+ Projekty Centralne