Program POWER – wyjazdy na studia

power.frse.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu na wyjazdy na studia mogą ubiegać się:

- studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

- studenci z przyznanym stypendium socjalnym.

1. Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

2. Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

3. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

4. W celu zakwalifikowania się do programu PO WER, do dnia 30 czerwca 2020 roku należy dostarczyć do biura programu Erasmus+ zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2019/2020.

5. W momencie rekrutacji student musi mieć przyznane stypendium socjalne.

6. Student z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności składa wniosek do Biura programu Erasmus+ na PW.

Zasady wyjazdów w ramach programu POWER: