Krótkoterminowe mobilności mieszane

Od roku 2022 program Erasmus+ umożliwia udział w krótkoterminowych mobilnościach mieszanych na studia, organizowanych przez inne uczelnie partnerskie. tzw. Blended Mobility (BM).

W krótkoterminowych mobilnościach mogą uczestniczyć studenci I, II stopnia studiów oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej.

BM to kurs organizowany przez uczelnię partnerską, składający się z dwóch komponentów: tradycyjnej mobilności do uczelni partnerskiej, połączonej z obowiązkowym komponentem wirtualnym (dowolnym w przypadku doktorantów).

Uczestnik BM może otrzymać min 3 pkt ECTS za udział w kursie.

Czas trwania kursu:

- tradycyjna mobilność do uczelni partnerskiej - od 5 do 30 dni na miejscu,

- komponent wirtualny - czas nieokreślony.

Dofinansowanie:

- okres pobytu w uczelni partnerskiej od 5 do 14 dni - 70 EUR/dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 100 EUR na wyjazd,

- okres pobytu w uczelni partnerskiej od 15 do 30 dni - 50 EUR/dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 150 EUR na wyjazd.

*Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami: osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub student otrzymujący stypendium socjalne na PW w momencie podejmowania decyzji o wyjeździe/rekrutacji.

Dodatkowo uczestnicy krótkoterminowych mobilności mieszanych z mniejszymi szansami otrzymują dofinansowanie kosztów podróży, obliczane na podstawie kalkulatora odległości.

Odległość Ryczałt na podróż w Eur "Green travel" w Eur
od 10 do 99 km 23 -
od 100 do 499 km 180 210
od 500 do 1999 km 275 320
od 2000 do 2999 km 360 410
od 3000 do 3999 km 530 610
od 4000 do 7999 km 820 -
8000 km lub więcej 1500 -

"Green travel"
W przypadku spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel” studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży - do
maksymalnie 4 dodatkowych dni.
Studenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do otrzymania 50 € z tytułu spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel”.

Student samodzielnie zgłasza się do udziału w kursie do uczelni partnerskiej.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs student jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przyjęcia na kurs oraz wypełnienia i dostarczenia do Biura Erasmus+ następujących dokumentów (wszystkie dokumenty, oprócz Wniosku WWS, mogą być wysłane w formie skanu na adres: erasmus@pw.edu.pl):

1. Formularz aplikacyjny

2. Learning Agreement BIP

LA BIP (.docx, 45,67 kB)

3. Formularz z numerem konta bankowego

Wniosek_o_przekazanie_grantu (.docx, 37,92 kB)

4. Wniosek WWS (oryginał podpisany przez Koordynatora Wydziałowego ds. Erasmus+ oraz Dziekana Wydziału)

Po dostarczeniu dokumentów pracownicy Biura Erasmus+ przygotowują umowę finansową na dofinansowanie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Ubezpieczenie:

Student jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy do Biura Erasmus+ kopii Karty EKUZ oraz ubezpieczenia NNW/OC na okres pobytu w uczelni partnerskiej.