Erasmus+ KA107 współpraca z krajami partnerskimi

W ramach Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" polskie uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi (kraje spoza UE, oprócz Szwajcarii, Jemenu, Iraku, Iranu, krajów Zatoki Perskiej), biorąc udział w konkursie ogłaszanym raz do roku przez Narodową Agencję programu Erasmus+.

Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu. Wniosek w imieniu PW składa Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Projekt może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Wniosek jest oceniany przez niezależnych ekspertów pod względem jakościowym w 4 obszarach (znaczenie i adekwatność strategii, jakość ustaleń dot. współpracy, jakość planu działania i jego realizacji, wpływ projektu oraz rozpowszechnianie rezultatów). Ilość mobilności, które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu zależy od oceny jakościowej wniosku.

Współpraca pomiędzy partnerami (kraj programu a kraj partnerski) odbywa się w oparciu o Umowy międzyinstytucjonalne, podpisywane na szczeblu ogólnouczelnianym, po otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu. 

W ramach projektu Erasmus+ Kraje Partnerskie realizowane są następujące rodzaje mobilności:

1. Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów na uczelni partnerskiej,

2. Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej,

3. Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni partnerskich i PW w celach szkoleniowych.

Zasady realizacji projektu

Studenci i pracownicy:

-  na realizację mobilności otrzymują wsparcie w postaci ryczałtu na okres pobytu w uczelni partnerskiej oraz ryczałtu na podróż,

- ubiegają się o możliwość wyjazdu w swojej macierzystej uczelni,

- przyjeżdżający z uczelni z krajów partnerskich otrzymują dofinansowanie z Politechniki Warszawskiej,

- mogą przyjechać na Politechnikę Warszawską w celu odbycia części studiów na jeden semestr - do 5 miesięcy,

- mobilności pracowników muszą trwać min. 5 dni a max. 2 miesiące,

- pracownicy realizują min. 8 godzin wykładów w trakcie 5 dniowego pobytu w uczelni partnerskiej.

Politechnika Warszawska otrzymała od 2016 roku dofinansowanie na realizację 5 projektów na wysokość prawie 230 tyś. euro:

⁃ konkurs w roku 2016 - KA107 2016 (projekt zakończony),

⁃ konkurs w roku 2017 - KA107 2017 (projekt zakończony),

- konkurs w roku 2018 - KA107 2018 (projekt zakończony),

konkurs w roku 2019 - KA107 2019 (projekt zakończony),

- konkurs w roku 2022 - KA171 2022 (projekt w trakcie realizacji).