Partnerstwa strategiczne

Projekty w ramach Partnerstw strategicznych na PW

MindSET

eLene4Life

Itasdi

UrbanBIM

WaterEurope

BIMhealthy

AKCJA 2 – PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Cel = Efekt:

- wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkołach wyższych w krajach programu,

- modernizacja oferty dydaktycznej, lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Organizacje (instytucje) uczestniczące w projektach strategicznych:

Różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu).

Minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów programu (biorące udział w programie Erasmus+).

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

Czas trwania projektu: od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Maksymalnie dofinansowanie projektu typu partnerstwo strategiczne:

- projekt 2-letni - 300 000 euro,

- projekt 3-letni - 450 000 euro.

Przykładowe działania realizowane w ramach projektu:

- opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów,

- wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych,

- opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych,

- opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych,

- wypracowywanie standardów jakościowych,

- rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne projekty z przedsiębiorstwami),

- opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach),

- badania, analizy, studia przypadku,

- związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami (mobilność).

Główne działania finansowane w projekcie:

- zarządzanie projektem i jego wdrażanie - Project Management and Implementation,

- rezultaty pracy intelektualnej - Intellectual Outputs,

- międzynarodowe spotkania projektowe - Transnational  Partners Meetings,

- działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami - Learning/Teaching/Training Acticities – Travel & Individual Support,

- koszty nadzwyczajne - Exceptional Costs,

- wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami uczestników - Special needs.

Jedna instytucja może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie.

Terminy składania wniosków ogłaszane są na stronie: Erasmus+ Akcja 2