Wyjazdy w celach dydaktycznych

Każdy pracownik dydaktyczny może wyjechać w ramach programu Erasmus+ w celu wygłoszenia wykładów/przeprowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach partnerskich.

Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą brać udział w programie Erasmus+.

Wydział macierzysta (lub PW) musi mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Pracownik musi wygłosić/zrealizować min. 8 godzin zajęć.

Indywidualny plan pracy pracownika (Staff Mobility Agreement for Teaching) musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą przed wyjazdem.

Min. okres pobytu to 2 dni a max. 2 miesiące. 

Pracownicy otrzymują wsparcie finansowe w postaci ryczałtu z programu Erasmus+, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Max. okres dofinansowania wynosi 5 dni.

Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – przeprowadzić cykl zajęć dla studentów.

Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich przedsiębiorstw mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.